> > > > > nieuw-kohlbrugge-dr-hf

Preken Deel 2, God Is Getrouw - Nieuw: Kohlbrugge, Dr. H.F.

Het boek Nieuw: Kohlbrugge, Dr. H.F. van de auteur Preken Deel 2, God Is Getrouw is 1 maal gevonden, 0 maal nieuw en 1 maal tweedehands. "Nieuw: Kohlbrugge, Dr. H.F." is tweedehands te koop vanaf € 11,00 bij www.boekenstek.nl.

Tweedehands (1) vanaf € 11,00 bij www.boekenstek.nl Toon 1 tweedehands boek
Bent u de schrijver van dit boek of weet u iets over deze auteur?

Omero.nl is druk bezig om informatie over auteurs toe te voegen. Neem contact met ons op via support@omero.nl om een auteursprofiel aan te maken met een foto, biografie, website adres en sociale media links.
Tweedehands
We hebben 1 tweedehands advertentie gevonden
Aanbieder
www.boekenstek.nl
Dr. H.F. Kohlbrugge, 15 preken, deel 2Uitgeverij De Gihonbron-Middelburg-2012 291 blz.-paperback 1. SCHEPPING VAN ADAM IN GODS BEELD En God schiep den mens naar Zijn beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Genesis 1: 27.  2. GENESIS 3 VOOR DE GEMEENTE UITGELEGD  3. DE OFFERDIENST UITGELGD en     DE VERBORGENHEID VAN DE GROTE VERZOENDAG, Leviticus 16  4. BLIKKEN IN HET EERSTE HOOFDSTUK VAN HET 1 SAMUEL  5. DE OPPERSTE WIJSHEID Toen Hij de grondvesten van de aarde stelde: toen was Ik een Voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermakingen, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende; spelende in de wereld Zijns aardrijks, Spreuken 8: 29-34.  6. VREES GOD I Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden. Want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad. Prediker 12: 13, 14.  7. VREES GOD II Van alles, wat gehoord is, enz. Prediker 12: 13, 14.  8. BEKERING HEERE, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn. Klaagl. van Jeremia 5:21  9. GODS LIEFDE VOOR EFRAÏM Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël?  Enz. Hoséa 11: 8, 9  10. Vier ADVENTSPREKEN; De Beloofde Christus I.  En Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult Het de verzenen vermorzelen. Genesis 3:15:  11. IN UW ZAAD GEZEGEND II En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde.  12. DE PROFEET III Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; Enz. Deuteronomium 18:15-19  13. EEN HUIS IV Deze zal Mijn Naam een huis bouwen.  2 Samuël 7:13  14. GELIJKENIS VAN DE ZAAIER. Middelburg, 13 September 1857. Als nu een grote schaar bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide Hij door gelijkenis: Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij de weg, en werd vertreden, en de vogelen van de hemel aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde, is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mede opwassende, verstikten hetzelve. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft, om te horen, die hore. Lukas 8:4-15  15. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk weg­drage hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2 Korinthe 5: 10  Meditatie: Een Kind ons geboren, een Zoon ons gegeven Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Jesaja 9 : 5 In deze bundel staan preken van allerlei inhoud. Kohlbrugge begint met het Beeld Gods. Van de herschepping zegt hij: Bij de wedergeborene wordt Christus erkend als het Beeld Gods, en de Vader als de Vader van onze Heere Jezus Christus en de Heilige Geest als de Trooster, als Degene, die het aan ons van de Vader door Christus meedeelt, om God te kennen allereerst in Zijn genade. Zo ziet de wedergeborene de deugden en volmaaktheden Gods verheerlijkt in Christus: in Christus’ geboorte, in Zijn lijden, in Zijn dood, in Zijn opstanding, in Zijn zitten ter Rechterhand Gods. Al hetgeen zij van het Beeld Gods weer krijgen, hebben zij in Christus Jezus, met Wie zij verenigd zijn door het waarachtig geloof, hetwelk de Geest werkt. Zo komt ons in het Evangelie Christus voor als de tweede Adam, zijnde in het Beeld Gods. Wat Christus in de Heilige Geest voor ons van het Beeld Gods heeft en de gelovigen meedeelt, dat heet bij de Apostel Paulus in de Brief aan de Efeziërs en die aan de Colossensen “de nieuwe mens.” ISBN 9781471034350
Prijs
€ 11,00
Bekijk boek


Andere populaire boeken van Preken Deel 2, God Is Getrouw
We hebben meer boeken van de Auteur gevonden. Hieronder ziet u de 3 boeken waar het meeste aanbod van is.
Nieuw (0)
Tweedehands (1)
€ 11,00
Nieuw (0)
Tweedehands (1)
€ 12,00