Disclaimer & voorwaarden

Door het bezoeken van Omero.nl accepteert u deze disclaimer, privacy statement en voorwaarden.

Omero.nl verzamelt van verschillende boekenwebsites advertenties en toont deze op haar website. De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan (mede aangezien deze afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden waar Omero.nl geen invloed over heeft en niet aansprakelijk voor kan zijn of gehouden worden). Omero.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over boeken van derden sites. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen aan de geboden informatie en aan deze disclaimer, privacy statement en voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Omero.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of gevolg schade die mogelijk voortkomt uit de geboden informatie die op omero.nl getoond worden.

Omero.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Omero.nl opgenomen boekengegevens en boekenprijzen en andere gegevens. Hoewel Omero.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Omero.nl niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door Omero.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen en Omero.nl kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van informatie en eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Omero.nl worden onderhouden, alsook met betrekking tot Omero.nl zelf, wordt uitgesloten.

De gebruiker/bezoeker die gegevens verstrekt die verband houden met het gebruik van deze website en dienstverlening van Omero.nl staat er jegens Omero.nl voor in dat die gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Die gebruiker/bezoeker vrijwaart Omero.nl voor aanspraken (van derden) in verband met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van die gegevens c.q. de (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Omero.nl registreert uw (bezoek)gegevens uitsluitend voor eigen gebruik. De opgeslagen informatie kunnen wij gebruiken voor bezoekanalyses om onze site te optimaliseren en om u (indien gewenst) de nieuwsbrief te sturen. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitgezonderd de aangesloten (ver)koopsites en verplichting via rechtswegen.

Indien en voorzover enige bepaling van deze disclaimer, privacystatement en voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Omero.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.